Teknologioiden kehitykseen panostetaan tällä hetkellä mahdollisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Digitalisaatio on viime vuosina murtautunut kaikille toimialoille samalla muuttaen toimialoja. Keinoäly, virtualisaatio, robotisaatio, terveyden instrumentointi, bioteknologia, digitaaliset joukkoalustat ja energiateknologia ovat hyviä esimerkkejä teknologioista, jotka ovat kehittyneet huimasti. Korkeakoulujen TKI-toiminnan rooli uusien teknologioiden yleistämisessä on suuri, sillä PK-yrityksillä ei ole aina resursseja investoida uusimpia laitteita ja ohjelmistoja innovaatioiden kehittämiseen ja kokeilemiseen. Ylläpitämällä Lapin AMKin laboratorioympäristön valmiuksia varmistetaan tuki alueen PK-yritysten kehittämiseen. 

360 Low Carbon Investments hankkeen päätavoitteena on kehittää ja tukea lappilaisten PK-yritysten kärkistrategioita, tuotekehitystä, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Hankkeessa kehitetään demontraatio- ja pilotointiympäristöjä lappilaisten PK-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. 

Toimenpiteinä tässä investointihankkeessa tehdään investointiselvitykset ja toteutetaan kehitysympäristöjen luomiseen tarvittavat laite-, ohjelmistoinvestoinnit ja käyttöönoton toimenpiteet. Projektin investointien sisällölliset teemat muodostuvat aikaisempien hankkeiden aikana esille nousseista kehityskokonaisuuksista sekä alueen tarpeen näkemyksistä. Hankkeen sisällölliset teemat ovat Älykäs vähähiilinen rakentaminen, Robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset vähähiilisessä yhteiskunnassa, Energiatehokas uudistuva teollisuus, Olosuhdetestaus, Digital Experience Lab ja Biolaboratorio.

Hankkeessa toteutetaan useamman rinnakkaistutkimushankkeen investoinnit, joissa Lapin AMKin TKI- ja opetusympäristöjen avulla yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä kehitetään ja edistetään. Näissä hankkeissa tuetaan ja edistetään digitalisaatiota ja vähähiilisyyden toteutumista. Tämän investointihankkeen investointeja on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa hankkeissa, joita haetaan samanaikaisesti: 

  • CoolBox – hanke, jossa on tarkoituksena toteuttaa pienikokoinen pilottirakennus, Low Carbon Demo Lapin AMKin Jokiväylän kampuksen alueelle. Valmistuessaan Low Carbon Demo tulee toimimaan tutkimus- kehitys- ja innovaatioympäristönä sekä rakennus- että ICT-alan TKI- ja koulutustoiminnassa. 
  • Lapland Robotics – hanke, jossa tutkitaan robotiikkaa ja digitaalisia kaksosia. Tutkimushankkeessa hyödynnetään 360 Low Carbon investments hankkeessa kehitettäviä kehitysympäristöjä robotiikan ja digitaalisten kaksosten tutkimustyössä. 
  • Oppimis- ja tki-ympäristöjen digitalisointi Lapin AMKissa – hanke, jossa on tavoitteena kehittää Lapin AMKin opetus- ja tki-toimintaa vastaamaan digitalisaation asettamia 2020-luvun haasteita erityisesti pitkien välimatkojen Lapissa.

Tulokset:

Hankkeen investointien tuloksena syntyy kuusi kehitysympäristöä, jotka katsovat vähähiilisyyden toteutumista 360- näkökulmalla. Kehitysympäristöt tulevat palvelemaan lappilaista osaamista ja työn kasvua yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankkeen toimenpiteiden avulla toteutetaan työpaketeittain seuraavat kehitysympäristöt:

  • Älykäs vähähiilinen rakentaminen työpaketissa syntyy vähähiilistä, energiatehokasta ja älykästä rakentamista tukeva kehitysympäristö, jonka avulla alueen rakennus- ja ICT-alan PK-yritykset voivat kehittää vähähiilisyyttä tukevia palveluitaan.
  • Robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset vähähiilisessä yhteiskunnassa työpaketin tuloksena syntyy Robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten kehitysympäristö, jonka avulla parannetaan valmiuksia innovoida pk-yrityksille vähähiiliseen yhteiskuntaan ja liiketoimintaan sopivia ratkaisuja robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten osaalueilla.
  • Energiatehokas uudistuva teollisuus työpaketissa syntyy kehitys- ja etäoppimisympäristö jossa tulevaisuuden tavoitteena on tutkia ja ratkaista aitoja, yrityksistä saatuja sähkö- ja automaatioteknisiä ongelmia.
  • Olosuhdetestausympäristö työpaketissa syntyy Lapin AMKin Rantavitikan kampukselle Arktisen testauksen ja nopeiden kokeiluiden innovaatioympäristö, yhdessä muiden toimintojen kanssa.
  • Digital Experience Lab työpaketissa syntyy kokemuksen kehitysympäristö, jossa tutkitaan ja kehitetään erilaisista teknologioista, liiketoimintaprosesseista, tietojärjestelmistä, tuotteista ja palveluista syntyviä kokemuksia.
  • Biolaboratorio työpaketissa syntyy luonnontuotteiden käsittelyyn & tuotekehitykseen ja puuraaka-aineen hyödyntämiseen soveltuva Biolaboratorio, jota hyödynnetään opetus-, tuotekehitys- ja hanketoiminnassa.

Koulutus:
Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Osaamisryhmä:
Älykäs rakennettu ympäristö

Aikataulu:
2.4.2020 – 30.12.2022

Lisätietoja:
Jyrki Huhtaniska

Rahoituslähteet:
EAKR 2014-2020

Kokonaisbudjetti:
1 895 019 €

Hankkeen kehittämistavoite on edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa, sekä parantaa ennakoivasti alueen toimijoiden valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. 

Kehittämistavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat osatavoitteet: Selvittää uusiutuvan energian tuottamiseen ja käyttöön liiketoimintansa perustavien yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitaalisten kaksosten (digital twin) hyödyntämiseksi omassa liiketoiminnassaan (mm. myynti, markkinointi, huolto, ylläpito, asiakaspalvelu, uusien tuotteiden suunnittelu, henkilöstön kouluttaminen, järjestelmien turvallisuuden ja hyötysuhteen parantaminen.

Tulokset

Hankkeen tulokset edistävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, parantavat alueen energia- ja talotekniikan yritysten liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alan koulutuksen järjestämisessä, ja niistä voidaan jatkokehittää uusia, alaa uudistavia ratkaisuja.

TP 0 – Hankehallinto 1. Hanke on koordinoitu projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoitu rahoittajan ehtojen mukaan TP 1 – Yrityslähtöinen määrittely ja suunnittelu 1. Selvitys energia- ja talotekniikan alan yritysten tarpeista, jotka liittyvät hankkeessa kehitettäviin digital twin – sovelluksiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin 2. Selvitykseen perustuvat suunnitelmat digital twinien tuottamiseksi ja pilotoimiseksi 

TP 2 – Tekninen toteutus 1. Peli- ja VR-teknologialla toimiva sovellusalusta, johon voidaan rakentaa modulaarisesti digital twin -kohteita 2. Pilotoitaviksi valitut digital twinit sovelluspohjalla käytettävissä 3. Selvitys uusien digital twininen ketterän tuottamisen tuotantotavasta ja kustannuksista yrityksille (mallinnus/visualisointi ja IoT-tiedonsiirron toteutus, tuonti kehitetylle sovellusalustalle) 

TP 3 – Pilotointi 1. Malliympäristö digital twinien käyttöön 2. Dokumentaatio ja teknisen tuen malli yrityksille oman ympäristön rakentamiseksi 3. Raportti pilotoinnin tuloksista ja yritysten palautteista, miten digital twinit auttavat omassa liiketoiminnassa ja valmistautumaan energia 

TP 4 – Viestintä 1. Sovelluspaketti sovellusalustasta ja digital twineistä yritysten käyttöön ja julkiseen jakeluun 2. Visuaalinen markkinointi- ja tiedotusmateriaalipaketti kohdan 1 tueksi 3. Artikkelit alan julkaisuissa 4. Uutisjutut alueellisissa ja kansallisissa medioissa 5. Näkyvyys alan tapahtumissa, uudet kontaktit alan yrityksiin ja julkisiin toimijoihin, yhteistyöaloitteet 6. Päätösseminaari 

Koulutus:
Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Osaamisryhmä:
Digitaaliset ratkaisut

Päätoteuttaja:
Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyökumppanit:
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Aikataulu:
1.1.2020 – 31.12.2022

Lisätietoja:
Tauno Tepsa

Rahoituslähteet:
EAKR 2014-2020

Kokonaisbudjetti:
761 732 €

WinterSim-projektin visiona on uudistaa ajoneuvojen talvitestauksen palvelutuotteita simulaatiotestauksen avulla. Projektin varsinaisen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa siitä miten autonomisten ajoneuvojen sensoreiden ja järjestelmien toimivuutta talviolosuhteissa voidaan simuloida peliteknologioita hyödyntämällä.

Peliteknologiat mahdollistavat digitaalisten kaksosten (nk. digital twins) tuottamisen kustannustehokkaasti. Pelimoottoreita kehittävillä isoilla yrityksillä on tuhansia henkilöitä kehittämässä algoritmeja, matemaattisia malleja sekä ohjelmistoja. Tämän vuoksi niitä on yhä enemmän alettu hyödyntää erilaisissa simulaatioissa ja suunnittelussa myös autoteollisuudessa autonomisten ajoneuvojen toimintojen simuloinnissa.

Projektin lähestymistapana on tuottaa mitattua tietoa siitä miten ajoneuvon yleiset sensorit kuten korkean taajuuden tutka, LIDAR ja kamera toimivat talviolosuhteissa, esimerkiksi lumisateessa. Analysoidun datan pohjalta tuotetaan simulaatio, jonka toimivuutta on tavoite arvioida projektissa. Tulosten pohjalta yritykset voivat suunnata t&k-investointejaa arkisten olosuhteiden simulaatiotestaukseen liittyen.

 

Aikataulu:
1.6.2020 – 31.5.2022

Lisätietoja:
Pertti Rauhala

Rahoituslähteet:
EAKR 2014-2020

Kokonaisbudjetti:
571 200 €